ดูดวง

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ สอนขอพรเพียงสั้น ๆ อธิษฐานคำเดียว ได้ครบหมดทุกอย่ าง

การทำบุญและการขอพรมักเป็นของคู่กันเสมอ เมื่อเราเข้าวัดทำบุญเรียบร้อยแล้วก็มักจะไม่ลืมที่จะขอพรในเรื่องต่างๆ

มากมายตามที่ใจปรารถนา แต่ความจริงแล้วมีคำอธิษฐานสั้นๆ ง่ายๆ แต่คsบ ว งจs และเป็นประโยชน์ ครบถ้วน

ดีกว่าต้องไปร่ ายยาวให้เ สี ยเวลา

“หลวงปู่ ดู่ พรหมปัญโญ” เคยได้สอนเทคนิค ในเรื่องนี้ไว้ว่า เวลาทำบุญ ให้อธิษฐานสั้นๆ ไปเลยว่า…

“ขอให้พบ แต่ความดี มิมีความทุ กข์”

~

~

~

เพราะคำว่า “ความดี” ครอบค ลุ มทั้งหมด ทั้งร่ำรวย สุ ขภาพดี มีย ศถาบรรดาศักดิ์ มีคนรัก และเมตต า ฯลฯ

ส่วน “มิมีความทุ กข์” นั้นก็หมายถึง การตั ดสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดทุกอย่ าง มิมีทุ กข์ มิมีโ ร คภั ย มิมีอุปส ร รค มิมีศั ต รู ฯลฯ

และที่สำคัญเลยก็คือ การได้พบแต่ความดี นั้นมีคุณค่าตรงที่ว่า ถึงแม้เราจะขอพร จนร่ำรวยได้จริง แต่ถ้ามิมีความดี

เงินนั้นก็อาจถูกนำไป เล่นการพ นั น นำไปซื้อย าเสwติด สุดท้ายก็นำพาไปนsก

หรือแม้จะมียศมีตำแหน่ง แต่ถ้าป ร าศจากความดี ก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปข่ มเ ห ง รั งแ กคนอื่น ค ดโ ก งประเทศช าติ

สุดท้ายก็มีน s กเป็นที่ไป หรือแม้จะมีคนรัก คนเมตต า แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดี เป็นคนเจ้าชู้ ห ล อ กคนนี้ให้รัก

ห ล อ กคนนั้นให้ห ล ง สุดท้ายก็ทะเ ล าะต บตีกัน และพากันไปน s กกันทั้งหมู่

~

~

~

“การขอให้พบความดี” จึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุด และผู้ที่จะพบกับความดีได้ก็ต้องมีสติพอที่จะรู้ว่าความดี

มีประโยชน์มากเพียงไร เมื่อเรามีสติ แม้จะเกิดมาย ากจน ก็สามารถใช้สติสร้างเ นื้ อสร้างตัวจนร่ำรวยได้

แม้จะเกิดมาต่ำต้อย ก็สามารถใช้สติทำงานจนมีตำแหน่งใหญ่โตได้ไม่ย าก หรือแม้จะเกิดม มิมีคนรัก

แต่หากมีสติรู้จักพูดจาก็จะกลายเป็นที่รักของคนอื่นได้และที่สำคัญ คือ เมื่อมีสติก็จะรู้เองว่า ความชั่ วมิมีประโยชน์

และไม่ควรทำ ความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำ เมื่อทำความดีแล้วก็จะเป็นผู้มีความสุ ขทั้งในโลกนี้ และโลกหน้ามีแต่สุ ค ติ

เป็นที่ไปคนอยู่ใกล้ ก็มีความสุ ข ฉะนั้น เวลาทำบุญครั้งใด ก็ให้อธิษฐานง่าย ไปเลยว่า “ขอให้พบ แต่ความดี มิมีความทุ กข์”

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *