ข่าวเด่น

น้องผักก าด ถูกพ่อแม่ทิ้ ง รับจ้างทำงานส่งตัวเองเรียนตั้งแต่มัธยม

ชีวิ ตคนเราทุกคนมีปั ญหา มีความย ากลำบ ากในชีวิ ต จริงอยู่ที่เราไม่สามารถเลือกเกิดได้

แต่สิ่งที่เราเลือกได้คือเลือกที่จะให้ชีวิ ตของเราเป็นอย่ า งไรต่อไป เเละเรื่องราวต่อไปนี้ของน.ส.กรกวรรณ ทองรินทร์

~

~

~

หรือน้องผักก าด สาวน้อยจากโ ร งเรียนเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ผักก าดต้องเผชิญกับจุดเปลี่ยนในชีวิ ต เมื่อพ่อแม่แยกทางกันอย่ างกะทันหัน

จากที่เคยมีพ่อและแม่กลับต้องมาอยู่เพียงลำพั งและหาทำงานหาทุนเพื่อให้ตัวเองอยู่ร อ ด

~

~

~

ผักก าดไม่รู้ว่าแม่ไปอยู่ที่ไหน เพราะติดต่อไม่ได้ ส่วนพ่อย้ายไปบวชอยู่อีกอำเภอ

พวกท่านไม่เคยติดต่อมาเลย ทำให้น้องผักก าดต้องอยู่ตัวคนเดียวตามลำพั ง

“ตอนที่พ่อเเม่ไปหนูไป เขาก็คงคิดว่าหนูทำได้ เขาก็เลยไปหนูไป หนูก็เลยคิดว่าหนูก็ทำได้

~

~

~

ไม่ต้องเป็นห่ ว งหนู หนูจะพย ามของหนูเอง ”

และได้เรียนหนังสือ ผักก าดหวังว่าจะได้เรียนต่อสูงๆ อย่ างที่ตั้งใจ แม้จะไม่มีใครส่งเ สี ย

แต่ตั้งใจว่าจะเรียนและทำงานควบคู่กันไปแบบนี้เพื่อความหวังที่ฝันไว้

ร่วมให้กำลังใจเเละฟังเรื่องราวของผักก าดเพื่อมอบโอกาสที่ดีให้กับน้องคนเก่งกันนะคะ

~

~

~

น้องผักก าดทำงานหาทุนเลี้ยงตัวเองตั้งเเต่มัธยมศึกษ าปีที่หนึ่ง โดยเป็นพนักงานของร้านอาห ารใกล้บ้าน

เพื่อที่จะนำทุนที่ได้ไม่มากก็น้อยมาสjงเ สี ยตัวเองเรียน เเม้น้องผักก าดจะเหลือตัวคนเดียว เเต่ก้ยังมีญ าติช่วยเหลือประคั บประค อ งอยู่

เเม้ปั ญหาวันนี้อาจจะหนัก เเต่น้องผักก าด ได้เรียนรู้จากการถูกท อ ดทิ้ ง สอนให้เรียนรู้ที่จะสู้ต่อ ด้วยตัวเอง

~

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *