ข่าวเด่น

ใค รมีบ้ าง เอาอ อกมาข าย เหรี ยญโบร าณร าค าหลักแสน

ใค รมีบ้ าง เอาอ อกมาข าย เหรี ยญโบร าณ ราค าหลั กแ สน

ได้มีร้ าน ประ กาศ รับซื้อ เหรี ยญเ งิน เอาไปเลย เห รียญล่ะ 350,000 บ าท

~

~

~

ประก าศรับซื้ อเหรี ยญ เมื่อวันที่ 12 ส.ค 2563 ที่ผ่านมา

ทางเพจ เฟ สบุ๊ค ชื่อว่า รับซื้อเงิ นโบรา ณ ให้ราค าสูง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ ทั่วไ ทย

~

~

~

ได้ออกมาโพสต์บนเพจเฟซบุ๊ก ประกาศ รับซื้อ เหรียญเงิ น และให้ราค า ที่สูงมากเลยทีเดียว

โดย โพสต์ดังกล่าวนั้น ได้ระบุ ข้อความ เอาใว้ว่า

อย่าข าย ถูกน่ะ แบบนี้ ราค า แพง มาก

ขั้นตอน การข าย

1.ส่งรูป มาประเมิน ราค า

2.นัด เจอ

3.จ่าย เงิ นสด

~

~

~

#ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงลา สตูล และ อื่น ๆ

หากมี ตามภาพ นัดเจอ ได้ทั่วประเทศไทย

#สบ ายใจได้ เพราะว่า นัดเจอ ได้

เหรี ยญ 5 บ าท ให้ราค าที่ 200,000 บ าท

เหรี ยญ 1 บ าท ช้าง ร.5 ให้ราค าที่ 350,000 บ าท

~

~

~

รีบหาโ ดยด่ วน ใครมี ก็รับทรั พย์ รับเ งิน กันไป ถือว่า ให้ราค า ที่แพงมากๆ กันเลยทีเดียว

เหรี ยญรุ่ นอื่นๆ ทางเพจก็รับ ในราค าตามที่เพ จได้เสน อเอาใว้ ไปที่เพจ รับซื้อเงิ นโบร าณ ให้ราค าสูง ยะลา ปัต ตานี นราธิว าส และทั่วไทย

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *